EÜÕS õppevara

                                                                                        tagasi esilehele

 
 

EÜÕS õppevara

Eesti Ühiskonnaõpetajate Selts mõistab ühiskonnaõpetuse õppeainet koolis ühe suurema õppekava integreerijana ja õppijate sotsialiseerumisele kaasa-aitajana koolis. Ühiskonnaõpetusel on avaramad võimalused kui paljudel teistel õppeainetel kasutada nende ülesannete täitmiseks aktiivseid õppemeetodeid. Nendest arusaamadest tulenevalt on EÕÜS loonud ja publitseerinud õppevara, mida õpetajad saavad kasutada nii enesetäiendamiseks kui õppetöö metoodilideks organiseerimiseks.


Õppija sotsialiseerumisele kaasa aitamine on kooli aegumatu võimalus ja kohustus. Selleks on kaasajal märksa mitmekesisemad võimalused kui nõukogude aastatel. Tollal ei afišeeritud isegi sotsialiseerumist kui nähtust ennast kuigivõrd. Eesti päritolu ameerika pedagoogikateadlane Hilda Taba pühendas oma elutöö õpilaste sotsialiseerumiseprotsesside käsitlemisele koolis ja seda eriti ühiskonnaõpetuse aine võimalusi kasutades. Eesti Ühiskonnaõpetajate Selts koostas Hilda Taba pärandi ja tema sotsialiseerumise käsitluse tutvustamiseks metoodilise materjali kõikide ainete õpetajatele Hilda Taba sotsialiseerumisest ja õppekavadest. Materjal õpetajale.”


Selleks, et soodustada ainetevahelist integratsiooni ühiskonnaõpetuses ja inglise keele õppes, koostas EÜÕS inglisekeelse Eesti riigi ja ühiskonna alaste artiklite kogumiku Reader on Estonia. Seda on võimalik kasutada nii ühiskonnaõpetuse tundides vastavate teemade käsitlemiseks inglise keeles, kui inglise keele tundides käsitlemaks ühiskonna-alaseid teemasid.


Koostöös Jaan Tõnissoni Instituudiga on EÜÕS-il võimalus vahendada õpetajatele kolme inimõiguste teemalist lühifilmi.


EÜÕS-i seminaridel ja seltsi liikmete ainetundides on jäädvustatud rida videosid, mida annab erinevatel ühiskonnaõpetuse teemadel õppetöös kasutada.